นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท มูด้าซอฟท์ จํากัด ("บริษัทฯ" หรือ "ผู้ให้บริการ") ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและสมัครใช้บริการต่างๆ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และทําความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ และผลิตภัณฑ์อื่นของเรา ทางบริษัทฯ มีนโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้ใช้บริการดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 • เพื่อความสะดวกในการให้บริการ แก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทางเว็บไซต์ได้มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) , ชื่อ-นามสกุล (Name) , เบอร์โทรศัพท์ (Telephone No.) เป็นต้น
 • นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการอันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุง คุณภาพในการให้บริการ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
 • สำหรับลูกค้าของทางบริษัทฯ ทางเราได้มีการจัดเก็บข้อมูลธุรกิจของท่านไว้ยังระบบที่มีความปลอดภัยสูง เพื่อให้ท่านได้ใช้บริการ ในการบริหารจัดการธุรกิจของท่านผ่านเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นสำหรับสมาร์ทโฟน ของทางบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่น ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวมใช้ หรือดำเนินการ เกี่ยวกับข้อมูลส่วน บุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการ ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการ ประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 • บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านเพียงเท่าที่จำเป็นเช่น ชื่อ , เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมล์แอดเดรส เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็น ของท่านในกิจการ หรือกิจกรรมของบริษัทฯ และเว็บไซต์ในเครือเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านที่เราได้เก็บรวบรวมไว้ไป ขาย หรือ เผยแพร่ ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

การขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล

 • ผู้ใช้งานมีสิทธิขอลบบัญชีผู้ใช้งาน หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือข้อมูลธุรกิจ ที่ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซต์ของบรืษัทฯ
 • หากผู้ใช้งานต้องการแจ้งลบข้อมูลดังกล่าว สามารถแจ้งความประสงค์ได้ทาง "ช่องทางการติดต่อผู้ให้บริการ"

การใช้คุกกี้ (Cookies)

 • “คุกกี้” คือ ข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการและ เมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้วหากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์บริษัทฯ สามารถบันทึก หรือจดจำ ข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่า ผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้น เสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้วท่านจะได้รับ ความสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้ บันทึก หรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของบริษัทฯ ต่อไป

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)

 • บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทั่วไปทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของบริษัทฯนี้ เป็นงานอันได้รับ ความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว
 • หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จําหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทําการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ บริษัทฯจะดําเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • บริษัทฯ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ ผู้ใช้บริการ อ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับบริษัทฯ
 • ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตาม นโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้บริษัทฯ ยินดี ที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชม ทั้งหลายอัน จะเป็นประโยชน์ ต่อการปรับปรุง การให้บริการของบริษัทฯ ต่อไปโดยท่านสามารถติดต่อ กับบริษัทฯ ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

ช่องทางการติดต่อผู้ให้บริการ

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 25/10/2021